ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

OSZD MEG TE IS!

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(hatályos 2016. 01. 04-től visszavonásig) 

Az Általános szerződési feltételek (továbbiakban: ászf) meghatározzák a T-Média csoport Kft. továbbiakban: Megbízott) és a Megbízó közötti Szolgáltatási szerződés feltételeit. Az ászf a szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan melléklete, melynek elfogadásával, és a szerződés aláírásával a felek között a Szolgáltatási szerződés létrejön.

A szerződés tartalma:

A Megbízó vállalja a Megbízó túloldalon feltüntetett adatainak - a szerződés létrejöttét követő 14 munkanapon belüli - rögzítését, nyilvántartását a www.csokprogramok.hu oldalon.

A Megbízó kötelezi magát, hogy a rögzített adatokat a szerződéskötést követő 14 munkanap elteltével a Megbízott adatbázisában ellenőrzi, esetleges hiba okán korrigálást kezdeményez. Egyidejűleg tudomásul veszi, hogy a Megbízott a Megbízó által megadott adatok aktualitását, valóságtartalmát nem ellenőrzi, így az esetleges adatmódosulásokból, adathibákból eredő károkért a Megbízott felelősséget nem vállal. A Megbízó az általa megadott adatok valódiságáért teljes mértékben szavatol.

A Megbízott a Megbízó által bejelentett adatmódosulásokat díjmentesen átvezeti.

A Megbízó a Megbízottat felmenti a nyilvántartásba vett adatok tekintetében az adatvédelmi törvényben rögzített adatkezelési korlátozások alól.

A Megbízó kötelezettséget vállal, hogy a létrejött Szolgáltatási szerződés alapján a Megbízott által kibocsátott számla alapján a regisztrációs díj összegét nyolc naptári napon belül a Megbízott részére megfizeti.

 

A szerződés hatálya:

1.    A Szolgáltatási szerződést a felek egy év határozott időre hozzák létre. A szerződés automatikusan nem újul meg.

2.    A Megbízó jogosult a szerződés érvényes létrejöttétől számított nyolc naptári napon belül a szolgáltatási szerződéstől egyoldalúan elállni. Ez időtartam elteltét követően a Megbízónak beáll a teljes évre való szolgáltatás megfizetésére irányuló kötelezettsége. Amennyiben a Megbízó fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a Megbízott jogosult a Megbízó adatait - követelése behajtása érdekében - jogi képviselőjének átadni. A Megbízót rendes felmondása nem mentesíti a fennálló fizetési kötelezettsége teljesítése alól, illetve ezen jogcímen díjvisszafizetésnek helye nincs.

3.  A felek rögzítik, hogy nyilatkozataikat a felek egymás felé úgy teszik meg, hogy a jelen szerződésben rögzített címre címezve, tértivevényesen postára adják. A tértivevényesen postára adott küldemények tekintetében a „nem kereste”, „elköltözött”, „ismeretlen” jelölésekkel második alkalommal bontatlanul visszaérkező iratot a visszaérkezés napján kézbesítettnek tekintik.

Az elektronikus levélben, kapcsolattartási címként megjelölt e-mail címre küldött közleményt a felek a küldést követő naptól tekintik a másik fél számára kézbesítettnek.

A szerződő felek az esetleges jogvitáik rendezésére a Dunakeszi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

A jelen ászf-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Ptk., és egyéb kapcsolódó jogszabályok irányadók.